Małe i średnie przedsiębiorstwa – ubezpieczenie dla biznesu

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Pakiet  MiŚ to oferta adresowana jest do klientów, których roczny przychód z prowadzonej działalności nie przekracza 20 mln złotych oraz wartość majątku (trwałego i obrotowego) nie jest większa niż 10 mln złotych. 

Ubezpieczenie mienia
Przedmiot ubezpieczenia:
 • środki trwałe:
 • środki obrotowe
 • rzeczy ruchome przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi
 • nakłady inwestycyjne
 • mienie pracownicze
 • wartości pieniężne
 
Zakres ubezpieczenia:
 • ogień i inne zdarzenia losowe
 • kradzież z włamaniem i rabunek
 • dewastacja (opcja do ognia)
 • katastrofa budowlana (opcja do ognia)
 • stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów (opcja do ognia)
 • błąd użytkownika i szkody elektryczne ( opcja do ognia)
 • utrata danych i oprogramowania (opcja do ognia)
 • zepsucie towarów wskutek rozmrożenia (opcja do ognia)
 • maszyny elektryczne od szkód elektrycznych (opcja do ognia )
 • mienie w transporcie obejmujące : ogień i inne zdarzenia losowe, wypadek środka transportu, upadek przedmiotu na środek transportu, rabunek, kradzież z włamaniem ( w miejscu strzeżonym lub garażu)
 • mienie w każdym miejscu na terenie RP ( zakres ubezpieczenia w zależności od zakresu ubezpieczenia mienia w lokalizacjach)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Zakres ubezpieczenia:
 • podstawowy - obejmujący odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności,
 • rozszerzony - obejmujący:
  • OC pracodawcy
  • OC za wózki widłowe
  • OC za podwykonawców
  • OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług
  • OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego
  • OC za szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą ubezpieczającego
  • OC za szkody w rzeczach ruchomych przekazanych Ubezpieczającemu w celu wykonania obróbki, naprawy, kontroli, czyszczenia lub innych podobnych
  • OC najemcy -szkody w nieruchomościach
  • OC najemcy - szkody w rzeczach ruchomych
  • OC za produkt
  • OC za produkty wprowadzone do obrotu przed zawarciem ubezpieczenia w Warcie
  • OC za szkody powstałe wskutek połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami albo dalszej obróbki wadliwego produktu
  • OC za szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń Ubezpieczającego
  • OC za zanieczyszczenie środowiska
  • OC za przeniesienie chorób zakaźnych
  • OC za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków
  • OC za wypadki powstałe poza granicami RP (nowe ryzyko)
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym
Ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności
Przedmiot  ubezpieczenia - koszty które zostaną poniesione przez Ubezpieczającego w związku z zakłóceniem lub przerwą w działalności gospodarczej spowodowanej szkodą w ubezpieczonym mieniu od ognia i innych zdarzeń losowych.