Warto wiedzieć

1. Co robić w przypadku zaistnienia szkody?

Niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zajścia wypadku powiadom towarzystwo ubezpieczeniowe o zdarzeniu dzwoniąc na numer znajdujący się na polisie. W razie kolizji z innym pojazdem koniecznie zanotuj nazwę ubezpieczyciela, numer polisy OC (certyfikat), imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu osoby kierującej tym pojazdem jak również numer rejestracyjny tego pojazdu.

Pamiętaj, aby zadbać o bezpieczeństwo w miejscu wypadku, zawiadomić policję i pogotowie o wypadku z ofiarami w ludziach oraz o szkodzie, która przypuszczalnie powstała w wyniku przestępstwa. Nie dokonuj w miarę możliwości żadnych zmian i napraw w uszkodzonym pojeździe bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin przez likwidatora szkód.


2. Co robić w przypadku kradzieży ubezpieczonego pojazdu?

W przypadku kradzieży Twojego pojazdu zgłoś kradzież na policję, a następnie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o kradzieży powiadom towarzystwo o zdarzeniu dzwoniąc na numer podany na polisie.


3. W jaki sposób zawierana jest umowa ubezpieczenia i kto może ją zawrzeć?

 • Umowa ubezpieczenia może być zawarta wyłącznie przez lub na rachunek właściciela pojazdu.
 • Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy chyba, że umówiono się inaczej.
 • Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie wniosku o ubezpieczenie oraz APK złożonego przez ubezpieczającego.


4. Co zrobić w przypadku sprzedaży bądź kupna pojazdu z polisą OC ?

Zgodnie z polskim prawem o sprzedaży pojazdu musisz powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe w ciągu 14 dni do tej chwili ponosisz odpowiedzialność za zapłatę składki należnej ubezpieczycielowi. Oznacza to, że im wcześniej powiadomisz towarzystwo o tym fakcie, tym szybciej przestaniesz płacić za ubezpieczenie pojazdu, który nie jest już Twoją własnością. Powiadomienie musi zawierać przynajmniej oznaczenie pojazdu, datę transakcji i dane osobowe nabywcy.

Jeśli kupiłeś samochód z polisą OC skontaktuj się z towarzystwem, aby uaktualnić dane osobowe na polisie lub wypowiedz ją w dowolnym momencie od nabycia, pamiętaj jednak, że ubezpieczyciel ma prawo do rekalkulacji składki po zmianie właściciela. Może zdarzyć się tak, że mimo opłaconej polisy przez zbywcę dostaniesz list z dopłatą składki.

5. Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC?

 • Ważne informacje:
  • Jeśli jesteś właścicielem pojazdu możesz wypowiedzieć umowę OC nie później niż jeden dzień przed upływem aktualnego okresu, na który została ona zawarta. Po upływie tego terminu uważa się, że została zawarta kolejna umowa na następne 12 miesięcy.
  • Jeśli kupiłeś używany pojazd masz możliwość wypowiedzenia umowy (zawartej przez poprzedniego właściciela) w dowolnym momencie od daty zakupu.
 • Wypowiedzenie umowy OC pojazdu powinno zawierać:
  • nazwę zakładu ubezpieczeń i adres
  • nazwisko i imię ubezpieczonego, adres ubezpieczonego, numer rejestracyjny pojazdu, markę pojazdu, numer i serię polisy
  • oświadczenie o treści: „Na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, wypowiadam umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”
  • datę i miejscowość oraz podpis
 • Do wypowiedzenia umowy OC możesz użyć wzoru dokumentu zamieszczonego w plikach do pobrania.


6. Kary za brak posiadania polisy OC:

 

Bez obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej narażasz się na płacenie - z własnej kieszeni - wysokiego odszkodowania gdy spowodujesz wypadek lub kolizję. Za brak takiej polisy grożą także surowe i nieuchronne kary finansowe.

Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest zgodnie z ustawą od:

 • rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia:
  • o samochody osobowe – równowartość 2- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • o samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • o pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:
  • o do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
  • o 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
  • o powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.
 • minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.


Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2024 roku, okres od 1 stycznia- 30 czerwca:

Gradacja opłaty Samochody osobowe  Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy  Pozostałe pojazdy  OC rolników
100%  8 480 zł  12 730 zł  1 410 zł 

 

 

 420 zł

50% 4 240 zł 6 360 zł   710 zł 
20% 1 700 zł  2 550 zł  280 zł

Aktualna wysokość kary za dany rok kalendarzowy publikowana jest na stronie ufg.pl

7. Jazda po pijanemu, a ubezpieczenia OC i AC

Co grozi kierowcy za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym? Oprócz utraty prawa jazdy i zasądzonej kary więzienia, kierujący, jeżeli tylko spowodował wypadek, może się liczyć ze znacznymi kosztami. Co więcej, zdarza się, że osoba przyzwalająca na prowadzenie pojazdu przez nietrzeźwego kierowcę także ponosi ubezpieczeniowe konsekwencje. Możliwe scenariusze:

 • Nietrzeźwy z polisą OC – w przypadku spowodowania wypadku, ubezpieczyciel zwraca się o zwrot poniesionych kosztów do ubezpieczonego. W ekstremalnych przypadkach, gdy w grę wchodzi trwałe uszkodzenie ciała, prawnie może być zasądzona renta, którą oczywiście płaci sprawca z własnej kieszeni.
 • Nietrzeźwy bez OC – wypłatą odszkodowań zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Kierującemu oprócz kary za brak ważnego OC również zostanie wystawiony rachunek za spowodowane szkody.
 • Nietrzeźwy z AC – w przepisach umów ubezpieczeń komunikacyjnych istnieje zapis, że za szkody spowodowane przez pijanego kierującego odpowiada sprawca. W praktyce oznacza to, że nietrzeźwemu w chwili wypadku kierowcy nie zostaną wypłacone żadne świadczenia.
 • Prowadzi pijany, a pasażer jest prawnie powiązany z pojazdem (np. współwłaściciel samochodu) – w najlepszym wypadku, osobie dającej przyzwolenie na prowadzenie pojazdu przez nietrzeźwego, należne świadczenia zostaną obniżone o kilkanaście procent. W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych na podstawie podpisanych wcześniej umów odmawia się wypłaty odszkodowania, uznając podzielność winy.

8. Sprawca bez ważnej polisy OC a regres:

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi roszczenie poszkodowanego w przypadku szkód w mieniu gdy: szkoda została wyrządzona przez niezidentyfikowany pojazd podlegający ubezpieczeniu obowiązkowemu posiadaczy pojazdów mechanicznych i równocześnie wystąpiła szkoda na osobie lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 14 dni.

Sprawca szkody, który nie miał ważnego ubezpieczenia OC, musi zwrócić świadczenie wypłacone osobie poszkodowanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Tak stanowią przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Po wypłaceniu odszkodowania UFG występuje do sprawcy szkody i nieubezpieczonego posiadacza pojazdu lub gospodarstwa rolnego o zwrot tej kwoty (regres). 

Uwaga! Za szkody spowodowane  pojazdem płaci nie tylko jego nieubezpieczony właściciel, ale również osoba, która prowadziła pojazd bez ważnego OC.

Przykład:  wartość szkody w wypadku drogowym, spowodowanym przez nieubezpieczony pojazd, wyceniono 10 tysięcy złotych. Świadczenie to wypłaca poszkodowanemu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Następnie występuje - do sprawcy i posiadacza pojazdu - o zwrot  po 10 tysięcy złotych plus koszty UFG.