Ubezpieczenie OC – obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu

Ubezpieczenie OC

OC posiadacza pojazdu zapewnia odszkodowanie osobie poszkodowanej w wypadku drogowym oraz uwalnia sprawcę zdarzenia od konieczności wypłacania takiego świadczenia z własnej kieszeni. Wobec coraz większej liczby jeżdżących po naszych drogach pojazdów zwiększa się również prawdopodobieństwo wystąpienia szkody komunikacyjnej. Rośnie także wartość wypłacanych z tego tytułu odszkodowań. Dlatego też państwo nakłada na wszystkich posiadaczy pojazdów obowiązek zawierania umów ubezpieczenia OC zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Obowiązek ten dotyczy posiadaczy pojazdów mechanicznych, czyli:

 • pojazdów samochodowych,
 • motorowerów,
 • motocykli,
 • ciągników rolniczych,
 • przyczep,
 • pojazdów wolnobieżnych (z wyjątkiem pojazdów wolnobieżnych należących do rolnika i użytkowanych w związku z posiadaniem przez niego gospodarstwa rolnego).

 

Każda polisa OC komunikacyjnego posiada sumę gwarancyjną - to maksymalna kwota, do której towarzystwo ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę. Zazwyczaj kwota gwarancyjna OC komunikacyjnego jest bardzo wysoka. Regulują ją przepisy prawne zawarte w art. 36 wspomnianej wyżej ustawy i wynosi równowartość wyrażoną w złotych w przypadku:

 • szkód na osobie: 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego następstwa obejmuje ubezpieczenie bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • szkód w mieniu: 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego wydarzenia, którego następstwa obejmuje polisa bez względu na liczbę poszkodowanych.

* Ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

Ubezpieczenie OC jest ważne we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej (tj.: Austrii, Belgii, Bułgarii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Rumunii, Niemiec, Włoch, Danii, Szwecji, Węgier, Malty, Litwy, Łotwy, Cypru, Czech, Estonii, Słowacji, Słowenii, Polski) oraz w Andorze, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Chorwacji.

 

* Przy rozszerzeniu o zieloną kartę działa w pozostałych państwach europejskich.
 
 
Należy pamiętać, że obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC powstaje:
 • najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Polski (z wyjątkiem pojazdów historycznych), ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu,
 • w dniu nabycia pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, jeżeli zbywca nie posiadał ubezpieczenia OC,
 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu wolnobieżnego, pojazdu historycznego, pojazdu mechanicznego niezarejestrowanego,
 • najpóźniej w dniu wygaśnięcia dotychczasowej polisy,
 • najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej (np. w wyniku likwidacji lub upadłości towarzystwa),
 • przed przekroczeniem granicy, w przypadku gdy posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym zarejestrowanym w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (+Andora, Serbia i Szwajcaria) nie posiada ważnej Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego,
 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów zarejestrowanych za granicą, niedopuszczonych do ruchu na terytorium RP.