OC przewoźnika – ochrona transportowanych przesyłek

OC przewoźnika

Przedmiot ubezpieczenia dla ruchu krajowego i międzynarodowego
Odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki towarowej, powstałe od momentu przyjęcia do przewozu przesyłki towarowej, do momentu wydania jej odbiorcy. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym może zostać zawarte o ile przychód nie przekracza równowartości 800 tys. Euro.

Zakres ubezpieczenia
Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody powstałe podczas zarobkowego przewozu przesyłek towarowych w ruchu krajowym, działającego w charakterze przewoźnika z tytułu zawartej umowy o przewóz, przy użyciu własnych lub podnajętych środków transportu.

Za dodatkową opłatą ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o:
  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek rozboju
  • odpowiedzialność cywilną za szkody polegające na uszkodzeniu kontenera
  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu towarów niebezpiecznych (ADR)
  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu towarów łatwo psujących się, towarów szybko psujących się (szybko psujących się artykułów żywnościowych), w tym dowolne inne zamrożone artykuły żywnościowe (np. mrożone truskawki, maliny)
  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu towarów o podwyższonym ryzyku
Ubezpieczający w porozumieniu z ubezpieczycielem ustala sumę gwarancyjną. Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej na jedno i wszystkie zdarzenia zaistniałe w okresie ubezpieczenia.
W granicach sumy gwarancyjnej strony umowy ubezpieczenia mogą określić podlimit sumy gwarancyjnej, który stanowi górną granicę odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń na jedno zdarzenie.
Suma gwarancyjna ulega zmniejszeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań aż do jej całkowitego wyczerpania.

W granicach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel pokrywa także:
  • uzasadnione i niezbędne koszty działań mających na celu zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów
  • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą Ubezpieczyciela w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody
  • uzasadnione koszty procesu z udziałem Ubezpieczającego / Ubezpieczonego jako strony pozwanej, w procesie o naprawienie szkody objętej umową ubezpieczeniową, prowadzonego po uprzednim uzyskaniu zgody ze strony Ubezpieczyciela na wdanie się w spór sądowy